top of page

DOMY GOŚCINNE

„ŚWIT 2 I 3”

Regulamin pobytów

Drodzy Państwo!

Prosimy bardzo o zapoznanie się i przestrzeganie poniższego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszych gości, oraz sprawnego zorganizowania obsługi.

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz.15.00 a kończy dnia następnego o godz.10.00.
2. Cisza nocna obowiązuje od godziny 23.00 do 7.00.

3. Rezerwację wstępną należy potwierdzić wpłacając na konto podane przez właściciela ośrodka zadatku w wysokości 500 zł w terminie 7 dni od daty zgłoszenia. W przypadku braku w/w wpłaty rezerwacja zostanie anulowana. 

4. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd lub wcześniejsze opuszczenie obiektu, spowodowane nie z winy Wynajmującego, nie uprawnia Najemcy do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku (podstawa prawna: Ustawa o turystyce z dnia.: 04.12.1997 r.).
5. Formalności związane z zameldowaniem oraz opłatę należności za pobyt należy dokonać w dniu przyjazdu.
6. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

7. W ośrodku mogą zostać zakwaterowane odpłatnie psy (posiadające aktualna książeczkę szczepień oraz wykupione ubezpieczenie OC). Gość obiektu przywożący ze sobą zwierzę zobowiązany jest ponosić wszelką

odpowiedzialność za spowodowanie szkody. Zwierzęta nie mogą spać ani przebywać na lóżkach by nie brudzić pościeli sierścią. Każde zwierzę musi mieć własne posłanie lub kojec oraz kaganiec przywieziony przez właściciela. Wyprowadzamy go tylko na smyczy. Nie mogą pozostawiać swoich ulubieńców samych w pokoju (zwierzę tęskni i zakłóca swoim zachowaniem spokój pozostałym mieszkańcom). Zabronione jest załatwianie potrzeb fizjologicznych przez psy na terenie ośrodka.
8. Obowiązuje opłata klimatyczna zg. z uchwała Urzędu Gminy Darłowo na dany rok.
9. Przekazanie oraz zdanie pokoju odbywają się w obecności pracownika ośrodka.
10. W dniu przyjazdu Goście ośrodka zobowiązani są do zapoznania się z wyposażeniem oraz stanem technicznym pokoju jak również zgłoszeniem ewentualnych usterek i braków. Niezgłoszenie niezgodności podczas meldunku jest równoznaczne z ich akceptacją. W przypadku wystąpienia awarii lub jakiejkolwiek szkody Najemca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wynajmującego. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy na terenie obiektu podczas okresu wynajmu i jest zobowiązany do zwrotu kosztów za naprawę lub wymianę danego przedmiotu w obiekcie jak również na jego terenie w dniu wyjazdu. Najemca nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Obiekcie. O konieczności dokonania napraw Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wynajmującego.
11. Goście korzystający z Ośrodka ponoszą odpowiedzialność materialną za braki, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów i urządzeń będących na wyposażeniu powstałe z ich winy lub z winy osób ich odwiedzających.

12. Przedmioty np. KOCE, krzesła oraz urządzenia są wyposażeniem pokoju i nie mogą być wynoszone poza pokój (na łąkę, plaże)
13. Awarie i usterki należy niezwłocznie zgłaszać do organizatora pobytu.
14. Pokoje należy zdać posprzątane (wyrzucone śmieci, umyte naczynia, zdjęta pościel ).
15. W przypadku zgubienia klucza, wynajmujący zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł.
16. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się:

palenia tytoniu, używania otwartego ognia, świec w pokojach, wyrzucania niedopałków, popiołu do kosza, używania w pokojach grzałek, kuchenek gazowych i innych urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia pokoju. Zabrania się przechowywania w pokojach materiałów łatwopalnych, żrących lub wydzielających przykrą woń.

Nieprzestrzeganie zakazu palenia tytoniu wiąże się z obciążeniem najemcy kosztem w wysokości 500zł.

17. Osoby postronne nie mogą przebywać na terenie ośrodka od godziny 23:00 do 8:00 , w pozostałych godzinach tylko za zgodą zarządcy ośrodka .
18. W przypadku zakłócania wypoczynku innym wczasowiczom zarządca ośrodka może odmówić dalszego świadczenia usług osobą naruszającym regulamin bez zwrotu kosztu pobytu .
19. Właściciel nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zaginione i pozostawione na terenie obiektu
20. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do opieki nad dziećmi na terenie całego ośrodka w szczególności na placu zabaw .
21. Właściciel ośrodka udostępniając miejsca parkingowe nie bierze odpowiedzialności za kradzieże , uszkodzenia pojazdów i inne straty.
22. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody , prądu , dostępu do Internetu itp.
23. Prosimy o wynoszenie śmieci do kontenerów na terenie ośrodka .
24. Osoby przebywające na terenie ośrodka wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku oraz swoich dzieci i rozpowszechniania ich na portalach społecznościowych , filmach , zdjęciach , plakatach , w Internecie w ramach akcji promocyjnych i reklamowych ośrodka . Zgodę te wszystkie przebywające w ośrodku i odwiedzające osoby wyrażają nieodpłatnie i bezterminowo co potwierdzają rozpoczęciem pobytu w dniu przyjazdu.

25. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu ośrodka.


PROSIMY O ZACHOWANIE CZYSTOŚCI  I  DBAŁOŚĆ O POWIERZONY SPRZĘT!

Życzymy przyjemnego pobytu!!!

bottom of page